Ochrana súkromia

v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady číslo 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

I. Základné ustanovenia

1.           Osobnými údajmisú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu

2.           Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; ak účel, prípadne aj podmienky spracúvania osobných údajov ustanovuje zákon, priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, prevádzkovateľom je ten, kto je na plnenie účelu spracúvania za prevádzkovateľa ustanovený alebo kto spĺňa zákonom, priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovené podmienky.

3.           Prevádzkovateľ osobných údajov :

Názov: Slovenský paralympijský výbor,

Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava,

IČO 31 745 661 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).

4.           Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie a správu osobných údajov na základe preukázaného opravného záujmu a v rozsahu v súlade s platnou legislatívou SR a EU. Postupuje v zmysle zásad ochrany osobných údajov a plní si povinnosti voči dotknutým osobám. Tento súlad na požiadanie UOOU preukázať.- zásada zodpovednosti (§12 Zákona 18/2018 Z.z.)

II. Zdroje získavania osobných údajov

SPV získava osobné údaje : od členov športových organizácií, prihlášok, korešpondenčných listín, OU získané na základe písomných súhlasov, od tretích osôb, z verejne dostupných zdrojov

III. Účel spracovania osobných údajov

SPV spracúva osobné údaje v zmysle platných zákonov a nariadení SR a EU, zadefinovaných v o svojich IS alebo na základe súhlasu dotknutej osoby, resp. jeho zákonného zástupcu.

IV. Uchovávanie osobných údajov

SPV uchováva osobné údaje : tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu na ktorý boli získané, a/alebo do uplynutia premlčacej lehoty, v rámci ktorej by mal byť prevádzkovateľ schopný účinne sa brániť proti uplatneným právnym nárokom.

V. Práva dotknutej osoby

a.           právo na prístup – dotknutá osoba má právo požadovať od SPV ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

b.           právo na opravu – dotknutá osoba má právo na to, aby SPV ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c.            právo na vymazanie – dotknutá osoba má právo dosiahnuť u SPV ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak SPV bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje členov Programu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní SPV bezplatne. Ak sú žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

d.           právo na obmedzenie spracúvania – dotknutá osoba má právo na to, aby SPV ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu SPV ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, SPV ako prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

e.           právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak SPV ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, má dotknutá osoba právo namietať voči takémuto spracúvaniu a SPV nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f.            právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnieva dotknutá osoba, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany SPV, má dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce

Ako si uplatniť svoje práva?

1.           e-mailom na e-mailovej adrese: cambal@spv.sk;

2.           osobne na adrese Slovenského paralympijskeho výboru, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

3.           poštou zaslanou na adresu sídla SPV

Tieto Zásady sú účinné od 25.5.2018 a platia aj pre dotknuté osoby, ktorých osobné údaje boli spracúvané SPV pred týmto dátumom. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na webovom sídle, ako aj v priestoroch SPV, kde má ktokoľvek možnosť sa s nimi oboznámiť.

VI. Poskytovanie osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb poskytuje SPV len spracovateľom osobných údajov, s ktorými má SPV zatvorenú zmluvu o spracovaní OU, oprávneným osobám , osobám a orgánom plniacich si povinnosti poskytovania OU v zmysle platnej legislatívy .

VII. Bezpečnostné opatrenia a ochrana osobných údajov

1.           SPV vykonal posúdenie vplyvov na spracovanie a uchovávanie OU. Prijal patričné technické aj organizačné opatrenia, ktoré sú podrobne rozpracované v dokumentácii Ochrany OU SPV, a riadne schválené.

2.           V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom oprávnej osoby SPV.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Pravidlá ochrany osobných údajov SPV nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovej sídle SPV.

V Bratislave 25.05.2018